Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022, (12:30 μ.μ.)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο κεντρικό κτίριο του ΝΠΔΔ, Διαγοριδών αρ.3- Νηρέας Ρόδος, την Πέμπτη 16η Ιουνίου 2022 και ώρα 12:30 δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95,96,234 και 240 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)(Α΄55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, σχετικά με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έτσι όπως περιγράφεται και στην υπ.αριθμ.643/69472/24. 09.2021 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται στην υπ.αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022(ΦΕΚ 2676/τ.Β/31.05.2022) ΚΥΑ για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
COLIADIS ALEXANDRE BASILE

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022, (11:30 π.μ.)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο κεντρικό κτίριο του ΝΠΔΔ, Διαγοριδών αρ.3- Νηρέας Ρόδος, την Πέμπτη 16η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95,96,234 και 240 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)(Α΄55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, σχετικά με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έτσι όπως περιγράφεται και στην υπ.αριθμ.643/69472/24. 09.2021 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται στην υπ.αριθμ.Δ1α Γ.Π.οικ.30819/31.5.2022(ΦΕΚ 2676/τ.Β/31.05.2022) ΚΥΑ για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
COLIADIS ALEXANDRE BASILE