Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπείγουσων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στον Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

*Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 9/1/2021 εως και 13/1/2021 στο email protokollodopar@gmail.com και στο email podr@otenet.gr .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 46.2021